รายการ สินเชื่อรถยนต์

บัตร เงินเดือน จุดเด่น และ โปรโมชั่น สมัคร
สินเชื่อรถกู้เงินด่วน Car Quick Cashสินเชื่อรถกู้เงินด่วน Car Quick Cash 0 ต้องการเงินด่วน เลือกสินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash กับธนาคารเกียรตินาคิน สมัครง่าย* อนุมัติไวภายใน 2 ชม.* วงเงินอนุมัติสูงสุด 120% ของราคาประเมิน* ดอกเบี้ยคงที่ ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน** นำรถกลับไปใช้งานได้ทันที พนักงานประจำหรือสัญญาจ้าง มีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เจ้าของกิจการ, อาชีพอิสระ หรือเกษตรกร มีการดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์และปลอดภาระหนี้ **พิเศษ ตอนนี้ท่านสามารถ Refinance รถที่ยังผ่อนชำระได้อีกด้วย *● เฉพาะผู้มีรายได้ประจำ ●เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด **ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด วงเงินอนุมัติสูงสุด 120% ของราคาประเมิน รู้ผลอนุมัติไวภายใน 2 ช.ม* (เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด*) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ อายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองส่วนบุคคล ไม่ได้อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เอกสารการสมัคร ผู้มีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด) สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (4 ชุด ถ้ามี) สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด) สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ที่ระบุเงินเดือนฉบับล่าสุด เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด) สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( 4 ชุด ถ้ามี) สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด) สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / ใบประกอบวิชาชีพ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด งบการเงิน / สรุปบันทึกรายรับ – รายจ่าย / ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ / รับรองการทำประโยชน์ /การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น (เฉพาะเกษตรกร) หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด