รายละเอียดบัตร : สินเชื่อรถกู้เงินด่วน Car Quick Cash

ต้องการเงินด่วน เลือกสินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash กับธนาคารเกียรตินาคิน

สมัครง่าย* อนุมัติไวภายใน 2 ชม.* วงเงินอนุมัติสูงสุด 120% ของราคาประเมิน*
ดอกเบี้ยคงที่ ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน** นำรถกลับไปใช้งานได้ทันที

พนักงานประจำหรือสัญญาจ้าง มีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
เจ้าของกิจการ, อาชีพอิสระ หรือเกษตรกร มีการดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์และปลอดภาระหนี้

**พิเศษ ตอนนี้ท่านสามารถ Refinance รถที่ยังผ่อนชำระได้อีกด้วย

*● เฉพาะผู้มีรายได้ประจำ
●เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
**ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 120% ของราคาประเมิน
 • รู้ผลอนุมัติไวภายใน 2 ช.ม* (เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด*)
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท
 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน
 • สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ

 • อายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี
 • รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์

บุคคลธรรมดา

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองส่วนบุคคล
 • ไม่ได้อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกสารการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (4 ชุด ถ้ามี)
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ที่ระบุเงินเดือนฉบับล่าสุด

เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร

 • สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( 4 ชุด ถ้ามี)
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / ใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด
 • งบการเงิน / สรุปบันทึกรายรับ – รายจ่าย / ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ / รับรองการทำประโยชน์ /การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น (เฉพาะเกษตรกร)

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด