รายละเอียดบัตร : KTC PROUD

 

KTC PROUD 

 

 

KTC PROUD

 

KTC PROUD โปรโมชั่นใหม่

รับสิทธิ์จ่ายดอกเบี้ยเพียง 10% ต่อปี สำหรับสองรอบบัญชีแรกเท่านั้น
สำหรับรอบบัญชีที่มียอดเงินต้นคงค้างไม่ต่ำกว่า 22,000 บาท ทุกวันในรอบบัญชีนั้นๆ
รับสิทธิ์ในรูปแบบของเงินคืนตามส่วนต่างของดอกเบี้ยที่ถูกคิดเกิน 10% ต่อปี และคืนเงินเข้าบัญชีภายใน 75 วันหลังจากจบโครงการ วันที่ 31สค.59

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
SMS พิมพ์ TE วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ email address ส่งมาที่ 061-423-5000 ภายใน 15กย. 59 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

เริ่ม 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 2559


 

 

เงินเดือนขั้นต่ำ

15,000 บาท

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

กรณีบุคคลธรรมดา

• สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ/ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)

• สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีแนบบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ)

• หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (กรณีข้าราชการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ไม่ต้องแนบสำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน)

• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)

ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ (ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

• สำเนาทะเบียนบ้าน

• สำเนาใบจดทะเบียนบริษัทพร้อมทั้งหน้าวัตถุประสงค์ครบทุกหน้า ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน

• หนังสือแสดงรายรับผู้ถือหุ้น ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน

• สำเนาใบจดทะเบียนการค้า/ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่ออกโดยทางราชการ(กรณีไม่ใช่บริษัทจำกัด)

• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด