รายละเอียดบัตร : K-Credit Card

 


 

จุดเด่นและโปรโมชั่นของบัตร
1.  ไม่มีโปรโมชั่นของแถมในช่วงนี้ค่ะ
2.

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ เฉพาะบัตรแพลทินัมกสิกรไทย 
ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก ปีถัดไปได้รับการยกเว้น เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 12 ครั้งต่อปี สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20-80 ปี สำหรับบัตรหลัก และ 15-80 ปี สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม
  • บัตรเงิน มีรายได้ประจำไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน หรือ 240,000 บาทต่อปี 
  • บัตรทอง มีรายได้ประจำไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน หรือ 360,000 บาท ต่อปี 
  • บัตรแพลทินั่ม มีรายได้ประจำไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อเดือน หรือ 600,000 บาท ต่อปี 
    สำหรับกรณีชาวต่างประเทศ ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
  • กรณีผู้มีรายได้ประจำมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (โดยนับอายุงานรวมกับที่ทำงานเดิม)
  • กรณีเป็นผู้ประกอบการ รายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บัตรเครดิต
รายได้ขั้นต่ำ
ต่อเดือน
ต่อปี
กสิกรไทย - วีซ่า
กสิกรไทย - มาสเตอร์การ์ด ทอง

เงินเดือนขั้นต่ำ

20,000 บาท

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

กรณีบุคคลธรรมดา

• สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ/ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)

• สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีแนบบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ)

• หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (กรณีข้าราชการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ไม่ต้องแนบสำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน)

• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)

ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ (ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

• สำเนาทะเบียนบ้าน

• สำเนาใบจดทะเบียนบริษัทพร้อมทั้งหน้าวัตถุประสงค์ครบทุกหน้า ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน

• หนังสือแสดงรายรับผู้ถือหุ้น ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน

• สำเนาใบจดทะเบียนการค้า/ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่ออกโดยทางราชการ(กรณีไม่ใช่บริษัทจำกัด)

• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด