รายละเอียดบัตร : สินเชื่อ เจมันนี่

สินเชื่อ เจมันนี่

ตอนนี้ เจมันนี่หรือเจฟินเทค ต้องมีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไปถึงจะสมัครได้นะคะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ 20 - 55 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

- มีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป

- อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป

- มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานที่ติดต่อได้

- สัญชาติไทย

 

เอกสารประกอบการสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ใบขับขี่และบัตรข้าราชการได้ทุกกรณี)

- เอกสารรายได้  
     กรณีรับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร/เช็ค
      - สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ล่าสุด ไม่เกิน 2 เดือน (ใช้เดือนใตเดือนหนึ่ง) ควบคุ่กับสมุดบัญชีเงินเดือนธนาคาร หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

     กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด
      - สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ล่าสุด ไม่เกิน 2 เดือน (ใช้เดือนใตเดือนหนึ่ง) 

- หน้าสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อใช้สำหรับโอนเงินกรณีได้รับอนุมัติ ต้องไม่ใช่ ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส., ธ.อ.ส.

*หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นสำเนาลูกค้าต้องเซ็นรับรองเอกสารและลายเซ็นต้องเหมือนกันทุกฉบับ
 
 
 

เงินเดือนขั้นต่ำ

10,000 บาท

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

กรณีบุคคลธรรมดา

• สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ/ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)

• สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีแนบบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ)

• หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (กรณีข้าราชการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ไม่ต้องแนบสำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน)

• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)

ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ (ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

• สำเนาทะเบียนบ้าน

• สำเนาใบจดทะเบียนบริษัทพร้อมทั้งหน้าวัตถุประสงค์ครบทุกหน้า ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน

• หนังสือแสดงรายรับผู้ถือหุ้น ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน

• สำเนาใบจดทะเบียนการค้า/ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่ออกโดยทางราชการ(กรณีไม่ใช่บริษัทจำกัด)

• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด