รายละเอียดบัตร : สินเชื่อบุคคล Speedy Loan

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan 

 

วันนี้ - 31 มีนาคม 2556

 

 

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan สินเชื่อบุคคล Speedy Loan
สินเชื่อบุคคล Speedy Loan
  บริการสินเชื่อเพื่อการกู้ยืมสำหรับลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปซื้อ หรือปลูก สร้างที่อยู่อาศัย,
ซ่อมแซม โดยมีการผ่อนชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนตามระยะเวลา อัตรา
ดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan   ลักษณะบริการ:
   
เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ลูกค้าจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา โดยไม่ต้องมีบุคคลหรือ
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ธนาคารจะอนุมัติเป็นเงินกู้ให้ลูกค้าไว้ใช้จ่ายตามความต้องการของลูกค้า โดยให้วงเงิน
ตั้งแต่ 20,000-750,000 บาท
เมื่อธนาคารอนุมัติเงินกู้ ธนาคารจะโอนเงินหลังจากหักค่าอากรแสตมป์และค่าธรรมเนียมใน
การโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าตามที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร
สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน
ธนาคารจะส่งใบแจ้งหนี้ (Statement) ให้ลูกค้าทราบทุกเดือนก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน
อัตราดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก

เงินเดือนขั้นต่ำ

15,000 บาท

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

กรณีบุคคลธรรมดา

• สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ/ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)

• สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีแนบบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ)

• หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (กรณีข้าราชการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ไม่ต้องแนบสำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน)

• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)

ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ (ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

• สำเนาทะเบียนบ้าน

• สำเนาใบจดทะเบียนบริษัทพร้อมทั้งหน้าวัตถุประสงค์ครบทุกหน้า ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน

• หนังสือแสดงรายรับผู้ถือหุ้น ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน

• สำเนาใบจดทะเบียนการค้า/ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่ออกโดยทางราชการ(กรณีไม่ใช่บริษัทจำกัด)

• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด