รายละเอียดบัตร : SCB Credit Card

บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์

สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ วันนี้ รับฟรี 2 ต่อ!  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559SCB Credit Card

 

*เงื่อนไขต่อที่ 1: สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บียอนด์ แพลทินัม

 
 • สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) จะเรียกเก็บทันทีที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดใช้จ่ายในรอบบิลแรก
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสมพิเศษ (SCB Rewards) 30,000 คะแนน ให้กับผู้สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บียอนด์ แพลทินัม รายใหม่ที่ไม่เคยเป็นผู้ถือ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ เท่านั้น (ต้องไม่เคยเป็นผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์บัตรหลักประเภทใดๆ กับธนาคารมาก่อนหรือเคยเป็นแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรหลักไม่น้อยกว่า 180 วันนับแต่วันที่ยกเลิกบัตรเก่าจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่) และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บียอนด์ แพลทินัม 5 ครั้งขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ
 • ผู้สมัครต้องได้รับการอนุมัติให้ถือ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“บัตร”) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 - 31 ม.ค. 59
 • ธนาคารจะโอนคะแนนสะสมพิเศษ (SCB Rewards) 30,000 คะแนน เข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีครบถ้วน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมพิเศษ (SCB Rewards) 30,000 คะแนน ในการแลกรับของรางวัล 1 ใน 3 รายการข้างต้น ภายในวันที่ 30 เม.ย. 59
 • คะแนนสะสมพิเศษ (SCB Rewards) 30,000 คะแนน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • สอบถามและติดต่อเพื่อขอแลกรับของรางวัลได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777
 • ของรางวัลมีจำนวนจำกัด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

 

**เงื่อนไขต่อที่ 1: สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่นๆ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แฟมิลี่ พลัส

 
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือบัตรหลักรายใหม่เท่านั้น (ต้องไม่เคยเป็นผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์บัตรหลักประเภทใดๆ กับธนาคารมาก่อนหรือเคยเป็นแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรหลักไม่น้อยกว่า 180 วันนับแต่วันที่ยกเลิกบัตรเก่าจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่)
 • ผู้สมัครต้องได้รับการอนุมัติให้ถือ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“บัตร”) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 - 31 ม.ค. 59
 • มีการใช้จ่ายผ่านบัตร 3 ครั้งขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ (การใช้จ่ายผ่านบัตรไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิก ซื้อกองทุน ชําระภาษี ประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ)
 • ธนาคารจะโอนคะแนนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อัลตรา แพลทินัม บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ เอ็กซ์ตร้า แพลทินัม บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โตโยต้า แพลทินัม บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ คิงเพาเวอร์ แพลทินัม และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อัพทูมี หลังจากเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด และผู้สมัครที่ได้รับคะแนนพิเศษเรียบร้อยแล้วสามารถติดต่อ SCB Call Center เพื่อขอแลกกระเป๋าล้อลาก G2000 ขนาด 18 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 3,890 บาทได้จนถึง 30 เม.ย. 59 เท่านั้น
 • คะแนนสะสมพิเศษ (SCB Rewards) 3,000 คะแนน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กรณีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แฟมิลี่ พลัส จะได้รับกระเป๋าล้อลาก G2000 ขนาด 18 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 3,890 บาท ภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
 • ธนาคารให้สิทธิประโยชน์ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชําระเงินที่ดีไม่เคยผิดนัดชําระหนี้กับธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติ

  เงินเดือนขั้นต่ำ

  15,000 บาท

  เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

  กรณีบุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ/ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)

  • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีแนบบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ)

  • หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (กรณีข้าราชการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ไม่ต้องแนบสำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน)

  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)

  ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ (ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  • สำเนาทะเบียนบ้าน

  • สำเนาใบจดทะเบียนบริษัทพร้อมทั้งหน้าวัตถุประสงค์ครบทุกหน้า ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน

  • หนังสือแสดงรายรับผู้ถือหุ้น ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน

  • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า/ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่ออกโดยทางราชการ(กรณีไม่ใช่บริษัทจำกัด)

  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด