รายละเอียดบัตร : สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash 

 

วันนี้ - 31 มีนาคม 2556

 

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

ลักษณะบริการ

 • บริการสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ลูกค้าสามารถเบิกถอนวงเงินดังกล่าวได้จากเครื่อง ATM หรือ เครื่องATM POOL ทั่วประเทศตลอด 24  ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
 • วงเงินนี้จะลดลงเมื่อมีการเบิกถอน และจะเพิ่มกลับไปเช่นเดิม (ในลักษณะเดียวกับวงเงินของบัตรเครดิต) เมื่อลูกค้าได้ชำระคืนยอดเงินที่เบิกถอนพร้อมกับดอกเบี้ยแล้ว
 • ลูกค้าที่ใช้วงเงินเท่านั้นจะได้รับใบแจ้งยอดรายการ (Statement) จากธนาคารทุกเดือน
 • ดอกเบี้ยจะคิดตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกถอนเงินจากวงเงิน
 • สมัครครั้งเดียวใช้วงเงินได้ตลอดไป

จุดเด่นบริการ

 • วงเงินสำรองให้ลูกค้ายามฉุกเฉิน เสมือนเงินสดติดตัวตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยวงเงินอนุมัติ 3.5 เท่าของรายได้ สูงสุด 750,000 บาท
 • เบิกเงินสดทันใจที่ตู้ ATM ทั่วประเทศ
 • ผ่อนสบายๆ จ่ายขั้นต่ำเพียง 5% ของยอดเรียกเก็บในรอบบัญชี แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • สะดวกสบายกับหลายหลากวิธีการชำระเงินคืน ไม่ว่าจะเป็นชำระโดยให้
  ตัดบัญชีอัตโนมัติ, ชำระด้วยเงินสดที่สาขาธนาคาร , เครื่อง ATM หรือ Laser ATM, ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (
  www.scbeasy.com ), เครื่องรับฝากเงิน, ที่ทำการไปรษณีย์,ธนาคารออมสิน และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ

หลักฐานในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ หากเป็น สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน (ตัวจริง) หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน) สำหรับเจ้าของกิจการ โปรดยื่น สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงาน
  ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน


อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย (ลดต้นลดดอก)

28% ต่อปี (นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าเบิกถอนวงเงิน)

ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินอนุมัติ (ไม่เกิน 10,000 บาท)

เงินเดือนขั้นต่ำ

15,000 บาท

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

กรณีบุคคลธรรมดา

• สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ/ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)

• สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีแนบบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ)

• หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (กรณีข้าราชการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ไม่ต้องแนบสำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน)

• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)

ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ (ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

• สำเนาทะเบียนบ้าน

• สำเนาใบจดทะเบียนบริษัทพร้อมทั้งหน้าวัตถุประสงค์ครบทุกหน้า ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน

• หนังสือแสดงรายรับผู้ถือหุ้น ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน

• สำเนาใบจดทะเบียนการค้า/ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่ออกโดยทางราชการ(กรณีไม่ใช่บริษัทจำกัด)

• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด