FAQ

Q:ที่ทำงานให้เงินเดือน เป็นเงินสด ไม่ได้เข้าบัญชี จะมีปัญหาหรือไม่?
A:โอกาสที่จะผ่านมีน้อย เพราะธนาคารจะดูจากเงินเดือน หรือรายได้รวม ที่โอนจากบัญชีบริษัท เข้าบัญชีของท่านโดยตรง เป็นหลัก ควบคู่กับใบรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
 
Q:ที่ทำงานแบ่งจ่ายเงินเดือน บางส่วนโอนเข้าบัญชี บางส่วนให้เงินสด จะมีปัญหาหรือไม่ ?
A:เหมือนข้อที่แล้ว ยกเว้น ยอดเงินเดือนส่วนที่โอนเข้าบัญชี มีมากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 
Q:ใบรับรองเงินเดือน ใช้สำเนาได้หรือไม่?
A:ไม่ได้ ต้องใช้ตัวจริง หรือ ตัวที่มีตราประทับบริษัท
 
Q:ใช้ใบรับรองเงินเดือนตัวจริง ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง ด้วยหรือไม่?
A:ต้องใช้
 
Q:สลิปเงินเดือน ใช้สำเนาได้หรือไม่?
A:ไม่ได้
 
Q:ใช้สลิปเงินเดือนตัวจริง ต้องใช้ สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังหรือไม่?
A:ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังด้วยเสมอ
 
Q:ควรใช้ลายเซ็นภาษาไทย หรืออังกฤษ?
A:ภาษาอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นลายเซ็นเดียวกันทั้งบนใบสมัคร และในสำเนาทั้งหมด โดยลายเซ็นนี้จะเป็นลายเซ็นที่ใช้ในการ เซ็นสลิปเวลาท่านใช้จ่ายต่างๆ (ถ้าต้องการป้องกันปัญหาในการใช้ ในต่างประเทศ ลายเซ็นควรจะเหมือนใน Passport)
 
Q:ทำไมบางคนได้เร็ว บางคนได้ช้า?
A:ขึ้นอยู่กับ
  - ความครบถ้วน เรียบร้อยของเอกสาร
  - คุณสมบัติของท่าน
  - ความยากง่ายในการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่าน
  - ปริมาณใบสมัครในแต่ละช่วง
  - ลงนามในเอกสารไม่ครบทุกจุด
 
Q:ทำไม จึงไม่ได้รับการอนุมัติ?
A:- เงินเดือนไม่เข้าบัญชี
- สมุดบัญชี ไม่ update
- สลิป หรือใบรับรอง เก่าเกินไป
- ตรวจเช็คคุณสมบัติไม่ได้ ติดต่อไม่ได้
- ข้อมูลไม่ตรงกับความจริง
- ติด Black List หรือ หลุดแล้วแต่ยังไม่ถึง 6 เดือน
- เคยสมัครแล้วไม่ผ่าน แล้วสมัครที่เดิมใหม่ภายใน 6 เดือน
- เงินหมุนเวียนไม่ถึงเกณฑ์ สำหรับเจ้าของกิจการ
- มีบัตรของ VISA หรือ MASTER แล้วกับธนาคารเดียวกับที่ขอสมัครใหม่ (แต่มี VISA สมัคร MASTER ได้)
 
Q:ถ้าไม่ผ่าน จะลองสมัครอีกได้หรอไม่?
A:สำหรับธนาคารเดิม ต้องรออีก 6 เดือน ส่วนธนาคารอื่นสมัครได้
 
Q:เจ้าของกิจการหรือพนักงานประจำ ที่จะได้รับการอนุมัติง่ายกว่า?
A:พนักงานประจำ
 
Q:เจ้าของกิจการ ควรมีคุณสมบัติอย่างไรในการสมัคร?
A:ต้องมีบัญชีกระแสรายวัน และมีเงินสดหมุนเวียนในบัญชีกระแสรายวันของบริษัทไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
 
Q:ต้องทำงานมาอย่างน้อยกี่เดือน?
A:6 เดือน
 
Q:ทำอย่างไรจึงจะหลุดจาก BLACK LIST
A:- รีบใช้หนี้ให้เร็วที่สุด
- โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารนั้น อธิบายเหตุผล ในการผิดนัดชำระ
- ติดตามเรื่องจากธนาคารว่าได้ถอนชื่อท่านออกรึยัง
- ติดตามเรื่องจนกว่าจะได้รับการถอนชื่อ
- รอ 6 เดือนหลังจากถอนชื่อ จึงจะสมัครใหม่ได้
 
Q:ทำไมไม่ได้รับการติดต่อกลับ?
A:- ไม่อยู่ในเกณฑ์ทั้งที่จะได้รับการอนุมัติ และการปฎิเสธ ในทันที
- เอกสารครบ แต่ทางธนาคารนั้นๆไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงไม่สามารถปฎิเสธ หรืออนุมัติได้
- ขอเอกสารอื่นประกอบแต่ไม่มีให้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงไม่สามารถปฎิเสธ หรืออนุมัติได้
- ติด Black List แล้วยื่นสมัครใหม่
- ถ้าเอกสาร ไม่พร้อมมาก แต่ไม่ถึงกับไม่ผ่าน ทันที เรื่องจะตีกลับออกมาและต้องยื่นเข้าไปใหม่